Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het houden van het interne toezicht. Zij houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen onze organisatie, de financiële continuïteit en de uitvoering van het goedgekeurde beleid. De Raad is naast werkgever, ook het klankbord van de directeur-bestuurder; de leden staan haar ter zijde met advies. De directeur-bestuurder wordt door de Raad van Commissarissen benoemd. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijke externen. De raad van commissarissen heeft twee vaste commissies: de Auditcommissie en de Remuneratie- en Selectiecommissie.

 

 

De  Raad van Commissarissen bestaat uit:

Dhr. H.J.M. Reimert
Voorzitter RvC en l
id Remuneratie- en selectiecommissie
Benoemd tot 06-12-2026
Deskundigheid: socaal-maatschappelijk

Mevr. M. Hetterscheid
Lid RvC, voorzitter Remuneratie- en selectiecommissie en huurderszetel

Benoemd tot 1-9-2024 (herkiesbaar)
Deskundigheid: volkshuisvestelijk, ICT en sociaal maatschappelijk

Dhr. S.J. Schuijt
Vice voorzitter RvC, voorzitter auditcommissie

Benoemd tot 1-4-2025 (herkiesbaar)
Deskundigheid: financieel, bedrijfsvoering en controle

Mevr. M van den Brink
Lid RvC, huurderszetel, lid AC
Benoemd tot 9-3-2026 (herkiesbaar)
Deskundigheid: financieel/juridisch/fiscaal

U klikt hier voor het overzicht.

De RvC van Baston Wonen is te bereiken via telefoonnummer: 0316 - 58 03 58 en via e-mail op info-at-baston.nl

De Raad van Commissarissen kent een Selectie- en Remuneratiecommissie en een Auditcommissie. De Selectie- en Remuneratiecommissie gaat over de beloning en beoordeling van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen. In de Auditcommissie worden alle financiële vraagstukken, die ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd, voorbesproken.

De Selectie- en Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden en vergadert tenminste twee keer per jaar. De commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen als het gaat om de werving, selectie, (her)benoeming en beloning van bestuurder en leden van de RvC.

De Selectie- en Remuneratiecommissie bestaat uit:
Mevrouw M.J.F. Hetterscheid, voorzitter
Dhr. H.J.M. Reimert, lid

De Auditcommissie telt tenminste twee leden en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. De commissie ondersteunt de raad van commissarissen als het gaat om:

  • toezicht op en advies aan het bestuur over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en over het naleven van wet- en regelgeving;
  • toezicht op de financiële informatieverschaffing door de stichting;
  • toezicht op de naleving van aanbevelingen en opmerkingen van de interne controller en de externe accountant;
  • toezicht op de verplichte financiële informatieverschaffing aan externe toezichthouders;
  • advies rond de goedkeuring van het opgestelde werkplan interne controle en/of het auditplan;
  • beoordeling van het functioneren van de externe accountant (samen met het bestuur).

De Auditcommissie bestaat uit:
De heer. S.J. Schuijt, voorzitter
Mevrouw M.M. Van den Brink, lid

Baston Wonen wil een open en transparante organisatie zijn. We verantwoorden ons volgens de regelgeving op diverse velden. Ook communiceren we over onze prestaties volgens de richtlijnen van 'Good Governance', ofwel 'goed bestuur': een goed samenhangend geheel van het besturen van een organisatie, het toezicht daarop en de verantwoording over het beleid, het bestuur en het toezicht.

Governancecode
Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties heeft in opdracht van Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) een Governancecode Woningcorporaties opgesteld. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Baston Wonen onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties.

De volgende documenten dienen als basis voor het besturen van én toezicht houden op onze organisatie:

Beloningsbeleid raad van commissarissen en directeur-bestuurder, mei 2022
Reglement voor de Raad van Commissarissen, maart 2023
Reglement Auditcommissie, november 2022
Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie, december 2022
ANBI status 2020 Baston Wonen Stichting
Koersplan Samen vooruit, maart 2021
Statuten, juli 2023
Algemene Huurvoorwaarden, 10 december 2022
Toezichtvisie raad van commissarissen Baston Wonen, maart 2021
Toezichtbrief Autoriteit woningcorporaties 2022
Bestuursregelement Baston Wonen Stichting, maart 2023


Woningcorporaties zijn verplicht om zich één keer per vier jaar te laten visiteren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken over hun maatschappelijk presteren. Een onafhankelijk bureau beoordeelt hoe wij ons werk doen en wat we kunnen verbeteren. Onderstaand vindt u het visitatierapport met de bestuurlijke reactie op het visitatierapport.

Visitatierapport 2019 - 2022